Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Wij gaan grondig te werk
Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (INZICHT) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (REDUCTIE). De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (TRANSPARANTIE) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (PARTICIPATIE). Informatie afkomstig van de website: www.skao.nl

CO2-footprint

In 2015 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1569.3 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2015.

In 2016 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1533,4 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2016
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2016-1
Klik hier voor het Emissie inventarisatie rapport van 2016

In 2017 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1648,5 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2017
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2017-1
Klik hier voor het Emissie inventarisatie rapport van 2017

In 2018 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1634,1 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2018
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2018-1
Klik hier voor het Emissie inventarisatie rapport van 2018

In 2019 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1561,4 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2019-1
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2019-1-2
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2019-1-2-3
Klik hier voor het Emissie inventarisatie rapport van 2019

In 2020 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer ......... ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2020-1 

Doelstelling

Van der Meer heeft op 19 mei 2020 het certificaat CO2-bewust behaald op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Klik hier voor de meeste recente CO2 reductiedoelstellingen.

Managementverklaring (eis 2.B.4-1)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen. In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is.

Transparantie (eis 3.C)

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners. Door interne communicatie wil Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol! Door externe communicatie wil Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Participatie (eis 3.D.1)

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen.

Klik hier Actieve deelname initiatief.

Klik hier Actieve deelname keteninitiatief.

Klik hier voor de Ketenanalyse van 2020.

Nieuwsbrieven CO2 prestatieladder

Nieuwsbrief Juli 2020

Nieuwsbrief 2019

Nieuwsbrief 2016

Nieuwsbrief 2015

Nieuwsbrief 2014

Nieuwsbrief 2013