Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Wij gaan grondig te werk
Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering, bij de uitvoering van projecten en in de keten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen (inzicht) en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen (reductie). De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen (transparantie) en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen (participatie)*. 

De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Van der Meer is niveau 5 gecertificeerd. Klik hier voor de link naar onze organisatiepagina op de website van SKAO. 

CO2-footprint

De CO2-footprint kan worden onderverdeeld in drie categorieën. Scope 1 emissies zijn directe emissies die uitgestoten worden door de organisatie. Scope 2 emissies zijn indirecte emissies. Ze ontstaan door installaties die niet het eigendom zijn van het bedrijf, maar wel gebruikt worden door het bedrijf. Bijvoorbeeld emissies die vrijkomen bij het opwekken van stroom. Scope 3 emissies zijn indirecte emissies die ontstaan door activiteiten van de organisatie, maar geen eigendom zijn van de organisatie of beheerd worden door de organisatie. Bijvoorbeeld emissies die voortkomen uit de productie van ingekochte of verkochte materialen. Al deze emissies samen bepalen de footprint van Van der Meer. 

In 2023 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1525,5 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2. 

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie (scope 1 en 2) van 2023 (1e half jaar)
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2023 (scope 1 en 2)
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2023 (scope 1, 2 en 3)
Klik hier voor het Emissie inventarisatierapport van 2023

In 2022 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1325,1 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie (scope 1 en 2) van 2022 (1e half jaar)
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2022 (scope 1 en 2)        
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2022 (scope 1, 2 en 3)
Klik hier voor het Emissie inventarisatie rapport van 2022    

In 2021 heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer 1683,6 ton CO2 uitgestoten door activiteiten gerelateerd aan scope 1 en scope 2.

Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie (scope 1 en 2) van 2021 (1e half jaar) 
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2021 (scope 1 en 2)
Klik hier voor CO2-emissie inventarisatie van 2021 (scope 1, 2 en 3)
Klik hier voor het Emissie inventarisatie rapport van 2021                              

Doelstelling

Van der Meer heeft op 19 mei 2020 het certificaat CO2-bewust behaald op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Klik hier voor de meeste recente CO2 reductiedoelstellingen. 

Managementverklaring (eis 2.B.4-1)

Om te borgen dat de doelstelling gehaald wordt, heeft Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer een energiemanagement actieplan opgesteld. Hierin is de stuurcyclus vastgelegd om tot continue verbetering van de energie-efficiëntie te komen. In het actieplan staan o.a. de beleidsverklaring van de directie over energiegebruik en energie-efficiëntie, de doelstellingen, welke maatregelen genomen worden om de doelstellingen te bereiken, hoe de organisatie is ingericht, welke energieprestatie indicatoren gemeten en gemonitord worden. Voorts is beschreven hoe met interne en externe audits en de management review de werking van het systeem geborgd is.

Transparantie (eis 3.C)

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil transparant communiceren door het intern en extern publiceren van het beleid, reductiedoelstellingen en de geboekte voortgang. Daarbij hoort het aangaan van een dialoog met medewerkers, klanten, leveranciers, overheid en andere ketenpartners. Door interne communicatie wil Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie te vergroten, en zo het draagvlak voor de uitvoering van beleid te vergroten. De ervaringen en ideeën van de medewerkers spelen hierin een belangrijke rol! Door externe communicatie wil Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer in contact komen met andere partijen om nieuwe ideeën of voorstellen te bedenken voor samenwerken aan het verminderen van het energiegebruik en de CO2-uitstoot.

Participatie (eis 3.D.1)

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer wil graag samenwerken met klanten, leveranciers en andere ketenpartners, om ideeën en initiatieven te bedenken om de CO2-uitstoot te reduceren. Partijen die hierin geïnteresseerd zijn worden uitgenodigd om contact op te nemen. 

Klik hier Actieve deelname (keten) initiatief.

Klik hier voor de Ketenanalyse van 2023.

Klik hier voor de voortgangsrapportage ketenanalyse.


Nieuwsbrieven CO2 prestatieladder

Nieuwsbrief Januari 2024

Nieuwsbrief Juli 2023

Nieuwsbrief Januari 2023

Nieuwsbrief Juli 2022

Nieuwsbrief Januari 2022

Nieuwsbrief Juli 2021

Nieuwsbrief Januari 2021

Aangenomen project(en) met CO2 gunningsvoordeel

Gebiedsontwikkeling ZWK Lettelberterbergboezem 1e half jaar

Gebiedsontwikkeling ZWK Lettelberterbergboezem compleet

*Informatie afkomstig van de website: www.skao.nl.