Deskundigheid, kwaliteit, en ervaring
Natuurlijk bouwen aan natuur.
Wij gaan grondig te werk
Deskundigheid, kwaliteit, en ervaring
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Eigen transport
Deskundigheid, kwaliteit, en ervaring
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

Gerealiseerde projecten

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV is een bevoegd aannemingsbedrijf, wilt u werk of gedeelten van werken uitbesteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

- Infra voor zonnepark op de oude atletiekbaan te Zutphen i.o.v. ECORUS bv
- Slootmaaibestek Gemeente SWF, 140 km Slootmaaien in de gemeente SWF
- Grondwerk bouwrijp maken Harlingen Zuid i.o.v. Cnossen infra BV
- Natuurontwikkeling Hanenplas op Texel ca 60.000 m3 grondwerk incl. 1600 meter
  betonnen fietspad i.o.v. Prov. Noord Holland
- Leveren en plaatsen van voetgangersbrug te Wouterswoude i.o.v. Prov. Fryslân
- 120 km baggeren waterlopen en reinigen van 144 duikers i.o.v. Prov. Fryslân
- Bouwrijp maken van Waddenglas, Sexbierum i.o.v. Becono Drachten
- Grondwerk aanleg haven, Haven kwartier Balk
  i.o.v. De Boer & De Groot Harlingen
- Grondwerk t.b.v. nieuwbouw gemaal Vijfhuizen i.o.v. Jansma Drachten
- Infra werkzaamheden voor 3 zonneparken te Leeuwarden i.o.v. ECORUS BV
- Ophogen van 16 km onderberm verspreid over 4 jaar i.o.v. HHNK
- 10 km Kadeverbetering nabij Sneek i.o.v. Wetterskip Fryslân
- Kadeverbetering rondom Alkmaardermeer en Uitgeestermeer te Akersloot
- Waterlopen bestek Sexbierum, graven 22 km natuurvriendelijke oevers,
  vispassages aanleggen, verruimen watergangen, aanbrengen duikers,   inlaten
  plaatsen, kanosteigers aanleggen, stuwen maken, onderhoudsdammen
- Grondwerk bouwrijp maken Harinxsmaland te Sneek i.o.v. Cnossen infra BV
- Inrichting fieldlab met als doel het STOOP monitoringssysteem te valideren
- Infra voor zonnepark de Baanstee te Purmerend (8ha) i.o.v. Ecorus bv
- Maaibestek watergangen gemeente Sudwest Fryslân lengte 145.000 meter
- Natuurontwikkeling Texel inrichting Dorpzicht 50.000 m3 grondverzet,
  vogelkijkhut, fietsbrug ca 21m, aanpassen kruising, i.o.v Provincie Noord Holland
- Infra werkzaamheden aanleg Fieldlab in Groningen tbv van STOOP fase 3
  project, onderzoek invloed op ondergrondse leidingen i.o.v. TNO Technical
  Sciences.
- Infra werkzaamheden uitgevoerd voor een van de grootste Solar parken van de
  Benelux te Purmerend 8,5 ha groot i.o.v ECORUS
- Oever-en kadeproject De Tike lengte ca 2 km i.o.v Wetterskip Fryslân
- Herprofileren IJsselmeerkeering Hindeloopen-Laaksum i.o.v Wetterskip Fryslân
- Oever- en kadeproject Akkrum fase 2B, 160.000 m3 grondverzet i.o.v. Wetterskip
  Fryslân
- Grondwerk 22.000 m3, project Borchsingel Rietwijk te Groningen i.o.v DVJ
- Aanleg voorbelasting weg Harinxmaland te Sneek i.o.v. gemeente SWF
- Afwerken gronddepots Newtonpark III en IV Leeuwarden, 200.000 m3 i.o.v.
  Provincie Fryslân
- Aanleg 10 km natuurvriendelijke oevers met beschoeiing, i.o.v. Zuiderzeeland
- Waterlopenbestek Schalsum, 15 km NVO 80.000 m3, i.o.v. Prov. Fryslân
- Aanleg natuurvriendelijke oevers langs Zwolsevaart, i.o.v. Prov. Flevoland
- 2,3 km herprofileren van primaire keering IJsselmeer bij Stavoren
- Aanbrengen 5000 ton stortsteen, primaire keering IJsselmeer, Cornwerd (KWS)
- Kadeverbetering en aanleg NVO Helomavaart Driesluis, i.o.v. Wetterskip Fryslân
- Aanbrengen van houten leuningen voetgangersbruggen te Almere over de A6
- Dijkversterking Lemmer ca 400.000 m3 grondverzet lengte ca 5 km
- Kadeverbetering It Deel Fase 2A 150.000 m3 grondverzet lengte ca 4,8 km
- Kadeverbetering Noord Scharwoude - Alkmaar lengte 10 km
- Aanleg natuurvriendelijke oevers met beschoeiing in Noord Oostpolder ca 14 km
- Aanleg Ecozone Oudehaske in opdracht van gemeente De Friese Meren
- Herinrichting van de Saiterpolder in de buurt van Eernewoude
- Gladheidsbestrijding van Provincie Fryslân perceel 6
- Aanbrengen van ca 1300 m1 persleiding + NVO te Rottevalle
- Kadeverbetering Lits en Leijen verwerken van ca 55000 m3 grond
- Kadeverbetering Oudlandsdijkje te Purmerend ca 5 km kade incl. beschoeiing
- Aanleg park Vijversburg Leeuwarden inclusief alle kunstwerken en beplanting
- Uitbreiding bouwrijp maken de Hemmen Sneek
- Optimalisatie park Stiens in opdracht van gemeente Leeuwarden
- Grondwerk uitbreiding nieuwbouw hal opdrachtgever Gourmet te Lutjebroek
- Dijkversterking Wijdewormer Ringdijk Zuid ca 55000 m3 verwerken
- Beschoeiing met steigers en vlonders aangebracht bewoners aan de Zwette
- Verbetering Landbouwpolders nabij Scheerwolde, 17 km1 beschoeiing
- 3 km1 baggeren + kadeverbetering Roordahuizen
- Ravenswaarde leveren en plaatsen diverse afrasteringen ca 17 km1
- Vliegbasis Leeuwarden aanbrengen drainage rondom 34 shelters
- Oeverproject Stavoren ca 200.000 m3 grond verwerken in ruim 10 km kade
- Aanbrengen rietzone langs Veluwemeer in opdracht van DLG regio Oost
- Aanleg 3 km betonnen fietspad Eierlanden op Texel
- Kwaliteits verbetering Kotterbos 180.000 m3 grondverzet
- Aanleg natuur Zuidrand Den Helder, 45000 m3 grondverzet
- Bocht verruiming Jeltesloot ivm opwaardering Pr. Magrietkanaal
- Aanbrengen drainage rondom 32 hangars op vliegbasis Leeuwarden
- Aanleg proefdijken op project IJDIJK te Nieuwe Schans
- Grondwerk tbv aanleg betonnen fietspad met een lengte van 3km op Texel
- Aanleg waterberging Boermanszwin te Anna Paulowna, 35.000m3 grondverzet
- Onderhoud watergangen 2012 Noord oostPolder 34 km baggeren
- Onderhoud watergangen 2012 Noord Oost Polder 24 km beschoeiing
- Kadeverbetering Hooivaart de Deelen, 9 km beschoeiing
- Kadeverbetering 17 km Hooivaart de Deelen, 170.000 m3 grondverzet
- Bouwrijp maken Harinxmaland Sneek
- Aanleg natuurgebied Kruiszwin te Anna Paulowna 80.000 m3 grondverzet
- Kadeverbetering Joure-Zuid 5 km kadetrace
- Aanleg Zandweteringpark te Deventer 100.000 m3 grondverzet
- Aanleg van 700 m1 persriool 700 mm PE door Zandweteringpark Deventer
- Onderhoud watergangen 30 km baggeren, 16 km beschoeiing N.O. polder
- Grondwerk Helofytenfilter te Texel 85.000 m3 grondverzet
- Kadeverbetering Hege Warren deel A en Deel B
- Verbinding Ald Rien 2 km kade aanleg 30.000 m3 grondverzet
- Nollenlandschap natuurgebied 70.000 m3 grondverzet
- Schipsloot Beetstervaart 6 km kadeverbetering
- Peize bestek 17B Aanleg waterberging 200.000 m3 grondverzet
- Ymedaam-Kruisvaart 6 km kadeverbetering incl. beschoeiing
- Menaldumervaart Kadeverbetering 8 km beschoeiing
- BRM Bangert en Oostpolder bouwrijp maken
- 144 Dammen vernieuwen
- Langweerderwielen Fietspad en kadeverhoging 4 km
- Natuurinrichting Wymbrits stuwen en natuurbouw
- Echtener en Groote veenpolder 100.000 m3 grondverzet
- Schipsloot kade verhogen en beschoeiingen
- Onderhoudwatergangen ZZL Oost
- Kopakkers Sneek langs A7
- Bakhuistervaart baggeren n kade verhogingen
- Krommenier - en Woudpolder stortsteen
- Fietspad Burgerweg fase 1 Zijpe voorbelasting
- Bouwrijp maken Zouteland Texel
- Kapbestek rondweg sneek
- Koetshusleane kade verbetering
- Molkwerum kadeverbetering
- Speeltuin Scharnegoutum ingericht
- Urk Bouwrijp maken oevers
- Reservaatgebied Groote Brekken
- Uitbreiding Rasterhoffpark Sneek en kunstwerken
- Waterbeheersing Garijp Baggerwerk
- Ophogen lage kadegedeelten 24 km bagger in kade
- Dierenasiel grondwerk
- Midicenter Sneek grondwerk, riolering
- N354 talud herstel
- Waterberging Kolk van Dussen 100.000 m3 12 ha
- Baggerdepot Gauwsterzijl
- Noorder Oudeweg kade verbetering 8 km
- Natuurinrichting Dijkgatsweide
- Kadeverbetering Fluessen-Woudsend
- Dokkumer Ee fase 2 5 km kade verbetering
- Inrichtingsplan Bongeveen natuurgebied
- Morra-Lytse Polle 10 km kadeverbetering
- Uitbreiding Scharnegoutum bouwrijp maken
- Pinepolder 7 km kade 120.000 m3 grondverzet
- Loenga inrichting
- Langweerdervaart kade verbetering 3 km
- Kadeverbetering Langdeel-Oost 4 km
- Kadeverbetering TacozijlB en Oudegaasterbrekken
- Bouwrijp Hemmen 3 fase 1
- Duinrellen Texel
- Broek-Zuid Zijlroede
- Kadeverbetering Fenke Molkwerum
- Vliegbasis Leeuwarden kabels verwijderen
- Twijzel ecologische zone
- Bouwrijp Hemmen 2 fase 3
- Kadeverbetering Brekkenpolder
- Kadeverbetering Oudvaart
- Kadeverbetering Mildam
- Zone A ecologische zone Ewijck Sluis
- Steiger Geestmerambacht
- Rotonde Makkinga
- Fietspad Gauw/Goenga
- Steiger van Ewijck Sluis
- Sluis Sneek Oudvaart
- Fietstunnel de Loten
- Schipsloot
- 25 km kadeverbetering
- Waardkanaal ecologische zone 5km