Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Wij gaan grondig te werk
Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud

Projecten

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV is een bevoegd aannemingsbedrijf, wilt u werk of gedeelten van werken uitbesteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Gemeente Fryske Marren
Dijkversterking en kadeverbetering Plasberm Wyldeharne
Wetterskip Fryslân
Oevers en keringen kade- en dijkverbetering Ljouwert 
Stichting Flevo LandschapNatuurwerkzaamheden Kamperhoek
Gemeente Fryske MarrenDijkversterking en kadeverbetering DE-terrein Joure
Gemeente TexelHerinrichting natuurgebied Tureluur
Gemeente LeeuwardenDijkversterking en kadeverbetering Dairy Campus
Wetterskip Fryslân
Ruimte voor water en natuur Wielzicht
Wetterskip Fryslân
Onderhoud Echtenerbrug
NannewiidOnderhoud Nannewiid
Provinsje Fryslân
Herstel watergangen natuurbouw Groote Wielen

Gemeente Sudwest Fryslân

Verhardingen Harinxmaland
Provinsje Fryslân
Ecologische verbindingszone Nijdjip
Gemeente SmallingerlandStuwvoorziening de Geasten
Provinsje Fryslân
Heggewarren Waterhuishouding teeltbed Lisdodde
Provincie GroningenStaatsbosbeheer Groenwerken in natuurterreinen
Gemeente TexelAanleg fietspad Rommelpot en Jan Ayeweg
Valthermond ZonneparkAanleg betonplaten
BlessumDijkversterking en kadeverbetering
Van PanhuyskanaalDijkversterking en kadeverbetering
Zuidoost FrieslandOnderhoud watergangen en waterkeringen
Camping Pool MatslootBeschoeiingswerk
Gemeente HeerenveenOntwikkeling Klaverblad Noord-Oost Heerenveen
HHNKInlaat Oudesluis
Gemeente SchagenVervangen damwanden Abbestederweg, Callantsoog
Provincie GroningenHerstelwerkzaamheden de 3 polders
Aannemingsbedrijf Kuin J. TH. Kuin
Bouwrijp en woonrijp maken Oudvaart Sneek
Wetterskip FryslânOever- en kadeverbetering Sneek, tuinenwerk cluster 3 en 4
HHNKVerbetering Boezemkade HULOK fase 1
HHNKBoezemwaterberging vliegveld Bergen
Provincie Noord-HollandBestrijding Watercrassula natuurgebied Dorpzicht
Wetterskip Fryslân Kadeherstel deeltraject de Potten, Offingawier
Provinsje FryslânRestmaatregelen N2000 gebied Butlân Fluessen, Lanseinpolder en de Oarden.
Gemeente Texel
Aanleg Randweg, Botgrasweg, Stolpweg en Rozendijk op Texel
Wetterskip FryslânOevers en kaden bebouwde kom Sneek
Fryske GeaWij en Wadvogels Ferwert en Peazemerlannen buitendijks 
Wetterskip FryslânKadewerk Moarrawei Abbega
Fryske GeaBonnebuskepetten
Aannemingsbedrijf Kuin J. TH. Kuin
Grondwerkzaamheden 23 appartementen Sneek
Gemeente SmallingerlandRealisatie Waterfront Oudega
Provinsje FryslânInrichting zomerpolders Alde feanen
Wetterskip FryslânNatuurvriendelijke oevers Friese meren 1
Wetterskip FryslânKRW oevers Boezemkanalen 2
Gemeente TexelAanleg fietspad Ruigendijk, Californiëweg Texel
Wetterskip FryslânBaggeren watergangen nabij Greonterp en Heeg
Waterschap Hunze en Aa's
Kadeverhoging verbindingskanaal
StaatsbosbeheerOmvormen Dr. Steijnbos, Schoorlse duinen
Provinsje FryslânVergroten duiker Ottemawei Ryptsjerk
Wetterskip FryslânOnderhoud natuurvriendelijke oevers 
Wetterskip FryslânHerinrichting Roordapolder
Waterschap Hunze & Aa'sKadewerkzaamheden Westerbroekstermadepolder
Gemeente Súdwest FryslânMaaibestek 
Provincie GroningenGebiedsontwikkeling ZWK Optimalisatie Lettelberterbergboezem
Wetterskip FryslânPersleiding Oudega - Nijega
HHNKVBK Nauernaschevaart West- fase 2 sectie 1
Gemeente Fryske MarrenAanleg rotonde Broek - Zuid
Provinsje FryslânGebiedsontwikkeling Beekdal Linde / Reconstructie fietspad
Aannemingsbedrijf Kuin J. TH. KuinNieuwbouw 75 woningen Harinxmaland Sneek
Wetterskip FryslânKlimaat robuuste polders fase 1
Gemeente TexelFietspad Zanddijk Texel
Wetterskip FryslânKRW oevers boezemkanalen 1
Zwanenburg projecten bv.Voorbelastingfase Stadsdock Dokkum
Aannemingsbedrijf A. Faber bv.Landbouwoverersteek de Iedyk Sondel
Zwanenburg projecten bv. BRM grondwerk en riolering fase F Harinxmaland
Waterschap Zuiderzeeland Aanleg duurzame oevers en onderhoud Bijltocht en Neushoorntocht
Aannemingsbedrijf A. Faber bv. BRM fase 2b Emmelhage Emmeloord
Wetterskip Fryslân
Oever- en kadewerkzaamheden 6 deelgebieden Heerenveen
Wetterskip Fryslân
Oever- en kadewerkzaamheden te Haskerdijken
Provinsje Fryslân Natura 2000 beheersplan Galamadammen Oost en West
Stichting Flevo-landschap Inrichting Gouden Rand Galjoottocht
Wetterskip Fryslân
Oever-en kadewerkzaamheden Nijskoat en Hearesleat
Zwanenburg projecten Voorbelastingfase F Harinxmaland te Sneek
Cnossen infra bv Ontmanteling Baggerdepot Oudega (smallingerland)
Provincie Groningen Polder de Dijken - Bakkerom
Wetterskip Fryslân
Fauna Uittredeplaatsen Froskepôlle
Wetterskip Fryslân Ophogen kade Jeltesloot, Hommerts
HHNK Viskringloop Wieringermeer
Recreatieschap Geestmerambacht Aanleg natuurpark Geestmerloo
Waterschap Zuiderzeeland Aanleg duurzame oevers- en onderhoud Zeebies-, Zijdenetten-, Kubbe- en Hoekwanttocht
Wetterskip Fryslân
KRW oevers de Tsjonger
Gemeente Fryske Marren Uitbreidingsplan Broek zuid te Joure
Aannemingsbedrijf A. Faber bv. BRM Opmeer
Waterschap Noorderzijlvest Fivelingo- en electraboezem cluster 3
Gemeente Súdwest Fryslân BRM Harinxmaland fase E2 en voormalig Grasdrogerij te Sneek
GPI Sneek Voorbelasting en grondwerk uitbreiding
Waterschap Noorderzijlvest Fivelingo- en Electraboezem cluster 2
Staatsbosbeheer Natuurherstel Schoorl, chopperwerkzaamheden
Oosterhof Holman Herinrichting Marsum; revitaliseren bestaande palen rij t.b.v. de aanleg natuurlijke oevers
Provincie Noord Holland Herstellen Gaaspermolenpad
Staatsbosbeheer PAS- maatregelen Texel 2018-2019
Cnossen infra bv Natuurproject It Sân - de  Oarden - De Morra
Waterschap Noorderzijlvest Fivelingo en Electraboezem Cluster 1
Ecorus projects Infrawerkzaamheden zonneparken Leeksterveld en Oost- Indië
Provinsje Fryslân Oeververdediging Engelenfeart, aanleg fietspad en extra werkzaamheden
Wetterskip Fryslân
Baggeren waterlopen tussen Terhorne, Irnsum, Britswerd en Kipsloot
Gemeente Lelystad Aanleg dam en duiker Flevokust en dempen Forellentocht
Waterschap Zuiderzeeland Circa 10 km Aanleg duurzame oever en onderhoud watergangen Noord 
Wetterskip Fryslân
Oever- en kadeverbetering Oppenhuizen, Uitwellingerga
Wetterskip Fryslân
Oever- en kadeproject It Deel Akkrum fase 1 
Van Gelder Grondwerk t.b.v. de kabelaanleg project Windpark Wieringermeer
Cnossen infra bv Herinrichting Hemrikkerscharren
Ecorus projects Infrawerkzaamheden zonnepark oude atletiekbaan Zutphen
Cnossen infra bv Grondwerk bouwrijp  maken Harlingen Zuid
Provicie Noord-Holland Natuurontwikkeling Hanenplas Texel, 60.000 m3 grondverzet en 1600 m aanleg betonnen fietspad
Provinsje Fryslân Leveren en plaatsen van voetgangersbrug Wouterswoude
Provinsje Fryslân 120 km baggerwerkzaamheden en reinigen van 144 duikers
Becono Drachten  BRM Waddenglas Sexbierum
De Boer & de Groot Harlingen Grondwerk aanleg haven havenkwartier Balk
Jansma Drachten Grondwerk t.b.v. nieuwbouw gemaal Vijfhuizen
Ecorus projects Infrawerkzaamheden 3 zonneparken bij Leeuwarden
HHNK Ophogen van 16 km onderberm  Beemster verspreid over 4 jaar.
Wetterskip Fryslân 10 km kaderverbetering Sneek Zuid, Witte en Swarte brekken
HHNK Kadeverbetering rondom Alkmaardermeer en Uitgeestermeer te Akersloot
Provinsje Fryslân Waterlopenbestek Sexbierum, 22 km aanleg natuurvriendelijke oevers, aanleg vis passages, verruimen watergangen Kano steigers aanleggen, stuwen en onderhoudsdammen maken.
Cnossen infra b.v. BRM Harinxmaland fase 1D + 1E Bouwrijpfase
Provincie Noord-Holland Natuurontwikkeling / inrichting Dorpzicht Texel, 50.000 m3 grondverzet, vogel kijkhut, aanleg fietsbrug en aanpassen kruising
TNO Technical Sciences Infra werkzaamheden aanleg Fieldlab in Groningen t.b.v. STOOP fase 3 project, onderzoek invloed op ondergrondse leidingen
Ecorus projects Infra werkzaamheden voor 8,5 ha  Solar park Purmerend
Wetterskip Fryslân
2,7  km oever- en kadeproject de Tike
Wetterskip Fryslân
Herprofileren Ijsselmeerkeering Hindeloopen- Laaksum
Wetterskip Fryslân
Oever- en kadeproject It Deel Akkrum fase 2B, 16.000m3 grondverzet
DVJ infra en milieu bv 22.000 m3 grondwerk project Borchsingel Rietwijk te Groningen
Gemeente Sudwest Fryslân Aanleg voorbelasting weg Harinxmaland fase E Sneek
Provinsje Fryslân Afwerken grondepots Newtonpark lll en IV inrichtingszone Newtonpark, 200.000m3 
Waterschap Zuiderzeeland Aanleg van 10 km natuurvriendelijke oevers met beschoeiing
Provinsje Fryslân Waterlopenbestek Schalsum, 15 km aanleg natuurvriendelijke oevers, 80.000 m3 grondverzet
Provincie Flevoland Aanleg natuurvriendelijke oevers lang de Zwolsevaart
Wetterskip Fryslân
2,3 km herprofileren van de Ijsselmeerkering gedeelte Stavoren - Rode Klif 
Wetterskip Fryslân
Oever- en kadeproject Helomavaart - Driewegsluis
Wetterskip Fryslân
5 km dijkversterking Lemmer, ca 400.000kb grondverzet
Wetterskip Fryslân
4,8 km kadeverbetering It Deel fase 2a, 150.000 m3 grondverzet 
HHNK 10 km kadeverbetering Noord Scharwoude
Waterschap Zuiderzeeland Aanleg van 14 km natuurvriendelijke oevers met beschoeiing in Noord Oost polder
Gemeente De Fryske Marren Inrichting Ecozone Oudehaske
Dienst landelijk gebied Herinrichting Saiterpolder nabij Eernewoude
Provinsje Fryslân Gladheidsbestrijding perceel 6
Wetterskip Fryslân
Aanleg natuurvriendelijke oevers en aanbrengen 1300m1 persleiding
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Lits en Leijen, circa 55.000m3 grond verwerken
HHNK 5 km kadeverbetering Oudlandsdijkje, Purmerend inclusief beschoeiing
Stichting Op Toutenbrug Uitbreiding park Vijversbug incl. kunstwerken en beplanting
Cnossen infra b.v. BRM bosgebied de Hemmen Sneek
Gemeente Leeuwarden Herinrichting park Stiens
Broersen International b.v. Grondwerk uitbreiding nieuwbouw bedrijfshal Gourmet Lutjebroek
HHNK Dijkversterking Wijdewormer Ringdijk Zuid
Particulieren Beschoeiing met steigers en vlonders aangebracht bewoners aan de Zwette
Waterschap Reest en Wieden Waterverbetering landbouwpolders nabij Scheerwolde, o.a. 17 km beschoeiing
Wetterskip Fryslân
3 km kadeverbetering en baggeren Roordahuizen
Dienst Landelijk gebied 17 km diverse afrasteringen leveren en plaatsen Ravenswaarde
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Stavoren, 200.000m3 grond verwerken in 10 km kade
Dienst landelijke gebied regio Oost Herstel rietzone Veluwerandmeer fase IV
Staatsbosbeheer Aanleg 3km betonnen fietspad Eierlandse duinen Texel
Provincie Flevoland Kwaliteitsverbetering Kotterbos, 180.000m3 grondverzet
Gemeente Den Helder Herinrichting Zuidhrand de Schooten, 45.000m3 grondverzet
Provinsje Fryslân Verruiming Prinses Magrietkanaal Bocht Jeltesleat
Frans Nooren b.v. Onderhoud shelters Vliegbasis Leeuwarden
Stichting IJdijk Aanleg proefdijken op project Ijdijk te Nieuwe Schans
Becono Grondwerk t.b.v. aanleg 3 km betonnen fietspad op Texel
HHNK Aanleg waterberging Boeermanszwin Anne Paulowna, 35.000m3 grondverzet
Waterschap Zuiderzeeland Onderhoud watergangen 2012 NOP, 24 km beschoeiing en 34 km baggeren
Wetterskip Fryslân
17 km kadeverbetering Hooivaart de Deelen, 170.000m3 grondverzet
Gemeente Sudwest Fryslân BRM harinxmaland fase 1a Sneek
HHNK Aanleg natuurgebied Kruiszwin Anna Paulowna 80.000 m3 grondverzet
Wetterskip Fryslân
5 km Oever- en kadeverbetering Joure- Zuid
Gemeente Deventer Aanleg Zandweteringspark 100.000m3 grondverzt, Aanleg 700m1 persriool
Waterschap Zuiderzeeland Onderhoud watergangen NOP, 30 km baggeren, 16 km beschoeiing
De Vries & van der Wiel Grondwerk Helofytenfilter Texel, 85.000 m3 grondverzet
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Hege warren deel A en deel B
Dienst landelijk gebied Verbinding Ald Rien, 2 km kade aanleg en 30.000 m3 grondverzet
Stichting landschap Noord- Holland Natuurgebied nollenlandschap 70.000 m3
Wetterskip Fryslân
6 km kadeverbetreing Schipsloot / Beetservaart
Dienst landelijk gebied Aanleg waterberging Peize bestek 17b, 200.000 m3 grondverzet
Wetterskip Fryslân
6 km kade- en oeververbetering Ymedaam- Kruisvaart
Wetterskip Fryslân
8 km kade- en oeververbetering Menaldumervaart
Gemeente Hoorn BRM Bangert- en Oostpolder fase 4a
Wetterskip Fryslân
144 dammen vernieuwen Sneeker Oudvaart
Wetterskip Fryslân
4km Oever- en kadeverbetering Langweerderwielen en aanleg fietspad
Dienst landelijk gebied Natuurinrichting Wymbritseradeel
Dienst landelijk gebied Ruilverkaveling Echtener- en Groote Veenpolder 100.000m3 grondverzet
Wetterskip Fryslân
Kadeverbeteering Schipsloot
Waterschap Zuiderzeeland Onderhoud watergangen Oost
Gemeente Sneek Aanbreng kopakkers A7 Sneek
Wetterskip Fryslân
Baggerwerkzaamheden Bakhuistervaart
HHNK Verbeteren kade Krommenier- en Woudpolder
HHNK Grondwerk en voorbelasting fietspad burgerweg te Zijpe fase 1
Gemeente Texel BRM Zouteland Texel
Provinsje Fryslân Kapbestek rondweg Sneek
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Koethsusleane
Fryske Gea Kadeverbetering "Bocht van Molkwar"
Gemeente Urk Oeververdediging Zwolse Hoek Urk
Dienst Landelijk gebied    Reservaatgebied Groote Brekken
Provinsje Fryslân Uitbreiding Raterhoffpark Sneek
Wetterskip Fryslân
Waterbeheersing Garijp
Wetterskip Fryslân
24 km ophogen lage kadegedeelten
Bleekerbouw Bolsward Grondwerk dierenasiel Sneek
Probuild Grondwerk en riolering midicenter Sneek
Provinsje Fryslân N354 talud herstel
HHNK Waterberging Kolk van Dussen 100.000 m3  / 12 ha
Wetterskip Fryslân
Afwerken baggerdepot Gauwsterzijl
Wetterskip Fryslân
8 km Oever- en kadeverbetering Noorder Oudeweg
Dienst Landelijk gebied regio West Natuurontwikkeling Dijkgatsweide
Wetterskip Fryslân
Kade- en oeverbetering Fluessen- Woudsend
Wetterskip Fryslân
5 km oever- en kadeherstel Dokkumer Ee fase 2
Stichting het Drentse landschap Inrichtingsplan natuurgebied Bongeveen
Wetterskip Fryslân
10 km Oever- en kadeherstel Morra-Lytse Polle
Gemeente Wymbritseradiel BRM Uitbreidingsplan Scharnegoutum
Wetterskip Fryslân
Pinepolder 7 km kade en 120.000 m3 grondverzet
Cnossen infra bv Inrichting Landschapsplan Loënga
Wetterskip Fryslân
3 km kadeverbetering langweerdervaart
Wetterskip Fryslân
4 km kadeverbetering Langdeel- oost
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Tacozijl B en Oudegaasterbrekken
Cnossen infra / van der Wiel BRM Hemmen lll fase 1
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Broek-Zuid Zijlroede
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Fenke Molkwerum
Imtech Nettenbouw Vliegbasis Leeuwarden Kabels verwijderen
Frisia Burgum Ecozone Twijzel - Buitenpost
BAM BRM Hemmen ll  fase 3
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Brekkenpolder
Gemeente Sneek Aanpassing peilverhoging Mildam
Wetterskip Fryslân
Kadeverbetering Tsjonger-Mildam
Reef infra Rotonde Makkinga
Aannemersbedrijf J.J. de Vries bv Schutsluis Oudvaart
Heijmans beton- En Waterbouw Realiseren fietstunnel de Loten
Wetterskip Fryslân
25 km kadeverbetering Schipsloot