Vakbekwaam en ervaren medewerkers
Wij gaan grondig te werk
Onze kwaliteit is klanttevredenheid
Innovatief in de grond, weg- en waterbouw
Vertrouwd in cultuurtechnisch onderhoud
Vakbekwaam en ervaren medewerkers

Gerealiseerde projecten

Grondverzet- en aannemingsbedrijf van der Meer BV is een bevoegd aannemingsbedrijf, wilt u werk of gedeelten van werken uitbesteden, dan bent u bij ons aan het juiste adres.

- Infra voor zonnepark op de oude atletiekbaan te Zutphen i.o.v. ECORUS bv
- Slootmaaibestek Gemeente SWF, 140 km Slootmaaien in de gemeente SWF
- Grondwerk bouwrijp maken Harlingen Zuid i.o.v. Cnossen infra BV
- Natuurontwikkeling Hanenplas op Texel ca 60.000 m3 grondwerk incl. 1600 meter
  betonnen fietspad i.o.v. Prov. Noord Holland
- Leveren en plaatsen van voetgangersbrug te Wouterswoude i.o.v. Prov. Fryslân
- 120 km baggeren waterlopen en reinigen van 144 duikers i.o.v. Prov. Fryslân
- Bouwrijp maken van Waddenglas, Sexbierum i.o.v. Becono Drachten
- Grondwerk aanleg haven, Haven kwartier Balk
  i.o.v. De Boer & De Groot Harlingen
- Grondwerk t.b.v. nieuwbouw gemaal Vijfhuizen i.o.v. Jansma Drachten
- Infra werkzaamheden voor 3 zonneparken te Leeuwarden i.o.v. ECORUS BV
- Ophogen van 16 km onderberm verspreid over 4 jaar i.o.v. HHNK
- 10 km Kadeverbetering nabij Sneek i.o.v. Wetterskip Fryslân
- Kadeverbetering rondom Alkmaardermeer en Uitgeestermeer te Akersloot
- Waterlopen bestek Sexbierum, graven 22 km natuurvriendelijke oevers,
  vispassages aanleggen, verruimen watergangen, aanbrengen duikers,   inlaten
  plaatsen, kanosteigers aanleggen, stuwen maken, onderhoudsdammen
- Grondwerk bouwrijp maken Harinxsmaland te Sneek i.o.v. Cnossen infra BV
- Inrichting fieldlab met als doel het STOOP monitoringssysteem te valideren
- Infra voor zonnepark de Baanstee te Purmerend (8ha) i.o.v. Ecorus bv
- Maaibestek watergangen gemeente Sudwest Fryslân lengte 145.000 meter
- Natuurontwikkeling Texel inrichting Dorpzicht 50.000 m3 grondverzet,
  vogelkijkhut, fietsbrug ca 21m, aanpassen kruising, i.o.v Provincie Noord Holland
- Infra werkzaamheden aanleg Fieldlab in Groningen tbv van STOOP fase 3
  project, onderzoek invloed op ondergrondse leidingen i.o.v. TNO Technical
  Sciences.
- Infra werkzaamheden uitgevoerd voor een van de grootste Solar parken van de
  Benelux te Purmerend 8,5 ha groot i.o.v ECORUS
- Oever-en kadeproject De Tike lengte ca 2 km i.o.v Wetterskip Fryslân
- Herprofileren IJsselmeerkeering Hindeloopen-Laaksum i.o.v Wetterskip Fryslân
- Oever- en kadeproject Akkrum fase 2B, 160.000 m3 grondverzet i.o.v. Wetterskip
  Fryslân
- Grondwerk 22.000 m3, project Borchsingel Rietwijk te Groningen i.o.v DVJ
- Aanleg voorbelasting weg Harinxmaland te Sneek i.o.v. gemeente SWF
- Afwerken gronddepots Newtonpark III en IV Leeuwarden, 200.000 m3 i.o.v.
  Provincie Fryslân
- Aanleg 10 km natuurvriendelijke oevers met beschoeiing, i.o.v. Zuiderzeeland
- Waterlopenbestek Schalsum, 15 km NVO 80.000 m3, i.o.v. Prov. Fryslân
- Aanleg natuurvriendelijke oevers langs Zwolsevaart, i.o.v. Prov. Flevoland
- 2,3 km herprofileren van primaire keering IJsselmeer bij Stavoren
- Aanbrengen 5000 ton stortsteen, primaire keering IJsselmeer, Cornwerd (KWS)
- Kadeverbetering en aanleg NVO Helomavaart Driesluis, i.o.v. Wetterskip Fryslân
- Aanbrengen van houten leuningen voetgangersbruggen te Almere over de A6
- Dijkversterking Lemmer ca 400.000 m3 grondverzet lengte ca 5 km
- Kadeverbetering It Deel Fase 2A 150.000 m3 grondverzet lengte ca 4,8 km
- Kadeverbetering Noord Scharwoude - Alkmaar lengte 10 km
- Aanleg natuurvriendelijke oevers met beschoeiing in Noord Oostpolder ca 14 km
- Aanleg Ecozone Oudehaske in opdracht van gemeente De Friese Meren
- Herinrichting van de Saiterpolder in de buurt van Eernewoude
- Gladheidsbestrijding van Provincie Fryslân perceel 6
- Aanbrengen van ca 1300 m1 persleiding + NVO te Rottevalle
- Kadeverbetering Lits en Leijen verwerken van ca 55000 m3 grond
- Kadeverbetering Oudlandsdijkje te Purmerend ca 5 km kade incl. beschoeiing
- Aanleg park Vijversburg Leeuwarden inclusief alle kunstwerken en beplanting
- Uitbreiding bouwrijp maken de Hemmen Sneek
- Optimalisatie park Stiens in opdracht van gemeente Leeuwarden
- Grondwerk uitbreiding nieuwbouw hal opdrachtgever Gourmet te Lutjebroek
- Dijkversterking Wijdewormer Ringdijk Zuid ca 55000 m3 verwerken
- Beschoeiing met steigers en vlonders aangebracht bewoners aan de Zwette
- Verbetering Landbouwpolders nabij Scheerwolde, 17 km1 beschoeiing
- 3 km1 baggeren + kadeverbetering Roordahuizen
- Ravenswaarde leveren en plaatsen diverse afrasteringen ca 17 km1
- Vliegbasis Leeuwarden aanbrengen drainage rondom 34 shelters
- Oeverproject Stavoren ca 200.000 m3 grond verwerken in ruim 10 km kade
- Aanbrengen rietzone langs Veluwemeer in opdracht van DLG regio Oost
- Aanleg 3 km betonnen fietspad Eierlanden op Texel
- Kwaliteits verbetering Kotterbos 180.000 m3 grondverzet
- Aanleg natuur Zuidrand Den Helder, 45000 m3 grondverzet
- Bocht verruiming Jeltesloot ivm opwaardering Pr. Magrietkanaal
- Aanbrengen drainage rondom 32 hangars op vliegbasis Leeuwarden
- Aanleg proefdijken op project IJDIJK te Nieuwe Schans
- Grondwerk tbv aanleg betonnen fietspad met een lengte van 3km op Texel
- Aanleg waterberging Boermanszwin te Anna Paulowna, 35.000m3 grondverzet
- Onderhoud watergangen 2012 Noord oostPolder 34 km baggeren
- Onderhoud watergangen 2012 Noord Oost Polder 24 km beschoeiing
- Kadeverbetering Hooivaart de Deelen, 9 km beschoeiing
- Kadeverbetering 17 km Hooivaart de Deelen, 170.000 m3 grondverzet
- Bouwrijp maken Harinxmaland Sneek
- Aanleg natuurgebied Kruiszwin te Anna Paulowna 80.000 m3 grondverzet
- Kadeverbetering Joure-Zuid 5 km kadetrace
- Aanleg Zandweteringpark te Deventer 100.000 m3 grondverzet
- Aanleg van 700 m1 persriool 700 mm PE door Zandweteringpark Deventer
- Onderhoud watergangen 30 km baggeren, 16 km beschoeiing N.O. polder
- Grondwerk Helofytenfilter te Texel 85.000 m3 grondverzet
- Kadeverbetering Hege Warren deel A en Deel B
- Verbinding Ald Rien 2 km kade aanleg 30.000 m3 grondverzet
- Nollenlandschap natuurgebied 70.000 m3 grondverzet
- Schipsloot Beetstervaart 6 km kadeverbetering
- Peize bestek 17B Aanleg waterberging 200.000 m3 grondverzet
- Ymedaam-Kruisvaart 6 km kadeverbetering incl. beschoeiing
- Menaldumervaart Kadeverbetering 8 km beschoeiing
- BRM Bangert en Oostpolder bouwrijp maken
- 144 Dammen vernieuwen
- Langweerderwielen Fietspad en kadeverhoging 4 km
- Natuurinrichting Wymbrits stuwen en natuurbouw
- Echtener en Groote veenpolder 100.000 m3 grondverzet
- Schipsloot kade verhogen en beschoeiingen
- Onderhoudwatergangen ZZL Oost
- Kopakkers Sneek langs A7
- Bakhuistervaart baggeren n kade verhogingen
- Krommenier - en Woudpolder stortsteen
- Fietspad Burgerweg fase 1 Zijpe voorbelasting
- Bouwrijp maken Zouteland Texel
- Kapbestek rondweg sneek
- Koetshusleane kade verbetering
- Molkwerum kadeverbetering
- Speeltuin Scharnegoutum ingericht
- Urk Bouwrijp maken oevers
- Reservaatgebied Groote Brekken
- Uitbreiding Rasterhoffpark Sneek en kunstwerken
- Waterbeheersing Garijp Baggerwerk
- Ophogen lage kadegedeelten 24 km bagger in kade
- Dierenasiel grondwerk
- Midicenter Sneek grondwerk, riolering
- N354 talud herstel
- Waterberging Kolk van Dussen 100.000 m3 12 ha
- Baggerdepot Gauwsterzijl
- Noorder Oudeweg kade verbetering 8 km
- Natuurinrichting Dijkgatsweide
- Kadeverbetering Fluessen-Woudsend
- Dokkumer Ee fase 2 5 km kade verbetering
- Inrichtingsplan Bongeveen natuurgebied
- Morra-Lytse Polle 10 km kadeverbetering
- Uitbreiding Scharnegoutum bouwrijp maken
- Pinepolder 7 km kade 120.000 m3 grondverzet
- Loenga inrichting
- Langweerdervaart kade verbetering 3 km
- Kadeverbetering Langdeel-Oost 4 km
- Kadeverbetering TacozijlB en Oudegaasterbrekken
- Bouwrijp Hemmen 3 fase 1
- Duinrellen Texel
- Broek-Zuid Zijlroede
- Kadeverbetering Fenke Molkwerum
- Vliegbasis Leeuwarden kabels verwijderen
- Twijzel ecologische zone
- Bouwrijp Hemmen 2 fase 3
- Kadeverbetering Brekkenpolder
- Kadeverbetering Oudvaart
- Kadeverbetering Mildam
- Zone A ecologische zone Ewijck Sluis
- Steiger Geestmerambacht
- Rotonde Makkinga
- Fietspad Gauw/Goenga
- Steiger van Ewijck Sluis
- Sluis Sneek Oudvaart
- Fietstunnel de Loten
- Schipsloot
- 25 km kadeverbetering
- Waardkanaal ecologische zone 5km